ئازادكرانی دوو هاووڵاتیی به‌ قه‌راری وه‌سیقه‌

به‌ پێی ڕاپۆرتی ناوهندی دێمۆكراسی و مافی مرۆڤی كوردستان، دوو هاووڵاتیی خهڵكی شارهكانی میاندواو و سنه‌ كه‌ پێشتر به‌ تۆمهتی “هاوكاری لهگهڵ یهكێك له‌ حیزبه‌ نهیارهكانی ڕژیم” لهلایهن هێزه‌ ئهمنییهكانهوه‌ دهستبهسهر كرابوون، به‌ قهراری وهسیقه‌ له‌ زیندانی ناوهندی ئهمشارانه‌ ئازاد كرا.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، بهندكراوێكی سیاسی خهڵكی میاندواو به‌ ناوی “مهنسوور شاربان” كه‌ ساڵی ٩٧ به‌ تۆمهتی “هاوكاری لهگهڵ یهكێك له‌ حیزبه‌ نهیارهكانی ڕژیم” له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكانهوه‌ دهستبهسهر كرابوو، به‌ قهراری وهسیقه و به‌ شێوهی كاتی له‌ زیندانی ناوهندی بۆكان ئازاد كراشایانی باسه، ناوبراو پێشتریش له‌ ساڵی ٩٥ دهستبهسهر و بهدوای یهكساڵ ڕاگیرانی له‌ زیندان به‌ قهراری وهسیقه‌ ئازاد كرابووله‌ لایهكی دیكهوه‌ هاووڵاتییهكی خهڵكی شاری سنه‌ به‌ ناوی “كهیهان شیرینی” كه‌ به‌ ههمان تۆمهت دهستبهسهر كرابوو، بهدوای تهواوبوونی قۆناغهكانی لێپرسینهوه‌ له‌ زیندانی ناوهندی ئهمشاره‌ ئازاد كرا.