ئازادی سێ هاووڵاتی به دانانی وه‌سێقه‌ له‌ زیندانی نه‌غه‌ده‌

رۆژی سێشهممه‌ ٢١ی رێبهندان، سێ هاووڵاتی به‌ ناوهكانی،رهحمان ئیبراهیمی،تالێب رێحانی” و “رهشید رێحانی، به‌ دانانی وهسێقه‌ و بهشێوهی كاتی، له‌ زیندانی نهغهده، ئازاد كران.

به‌ پێی راپۆرتهكان، له‌ رێكهوتی ٣٠ی بهفرانباری ئهمساڵ، “،تالێب رێحانی” و “رهشید رێحانی، له‌ شاری نهغهده‌ و “رهحمان ئیبراهیمی، له‌ شاری پیرانشار، به‌ شیوهی جیاجیا، له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكانی رژیمهوه، دهستبهسهر و به‌ دوای لێكۆڵینهوه، راگوێزی زیندانی نهغهده‌ كران.