ئاگركه‌وتنه‌وه‌ له‌ مه‌خزه‌نه‌ی سووته‌مه‌نی گۆمرۆكی ئه‌بوونه‌سری فه‌راهی ئه‌فغانستان

رۆژی شهممه‌ ١٦ی ڕهشهممه، ئاگركهوته‌ مهخازنی سووتهمهنی گۆمرۆكی ئهبوونهسری فهراهی ئهفغانستان له‌ سنووری ماهیروودی خۆراسانی جنووبی ٦ كاتژمێری خایاند تا به‌ یارمهتی هێزهكانی ئاگر كوژێنهری ئێران ئاگرهكه‌ كوژراوه‌ .

ئهبۆلحهسهن جهلیلی” بهرێوبهرایههتی كولی سهرپهرشتی بۆحرانی ئۆستانداری خۆراسانی جنووبی له‌ سنووری ماهیروود رایگهیاندبه‌ پێی ئیمهن سازی كه‌ له‌ سنووری ماهیروود كرابوو هیچ جۆره‌ خهساری ماڵی به‌ بازارچهی ماهیروود بهرنهكهوتووه‌ و به‌ یارمهتی هێزهكانی ئاگركۆژێنهوه، ئاگرهكه‌ به‌ تهواوی كۆژراوهتهوه‌.