ئه‌و خه‌ونه‌ تازانه‌ی كه‌ بۆ هه‌فت ته‌په‌یان بینیوه‌

ههفت تهپه‌ پێتهختی مانگرتنی جیهان ههوا گۆڕهپانی نهبهردی دوو چینه‌ كه‌ له‌ بهرامبهر یهكتردا ڕیزیان بهستووه‌. له‌ بهرهیهكدا كرێكارانن كه‌ نزیك به‌ دوو مانگه‌ له‌ گهرمای پتر له‌ ٥٠ پله‌ و له‌ باردووخێكدا كه‌ ویرووسی كۆرۆنا ههڕهشه‌ له‌ گیانیان دهكا، ههموو ڕۆژێ لهسهر‌ شهقامهكانی شووش، مارشی خۆیان دووپات دهكهنهوه‌ و كۆبوونهوهی گشتیی خۆیان له‌ بهرامبهر بینای فهرمانداریی شووش بهڕێوهدهبهنئهوان ههروا لهسهر یهكگرتوویی و یهكڕیزیی خۆیان پێداگری دهكهن و به‌ ڕاشكاوی ڕایدهگهیهنن كه‌ له‌ خواستهكانیان پاشگهز نابنله‌ بهرهكهی دیكهدا، ههموو دوژمنانی چینایهتی به‌ جلوبهرگ و ڕۆخساری جۆراوجۆرهوه‌ بهڕیز بوونله‌ ئهسهدبهیگیی گهندهڵهوه‌ كه‌ بهڕواڵهت به‌ قهراری وهسیقه‌ ئازاد بووه‌ تا نوێنهرانی مهجلیس، له‌ دهزگای قهزاییهوه‌ تا ئیمام جومعهی شووش، ههر ههموویان ڕیزیان بهستووه‌. ههركام لهوانه‌ بهوپهڕی بێشهرمیهوه‌ واده‌ و بهڵێنی دهدهنئۆمید ئهسهدبهیگی  بهڕێوهبهری گشتیی شیركهت، ئیدیعا دهكات كه‌ حیسابه ماڵیهكانی شیركهت بهستراون و ههربۆیه‌ حهقدهستی كرێكارانیش وهدواكهوتووه‌ و زۆر بێشهرمانه‌ دهڵێ كه‌ له‌ حهقدهستی ئهم كرێكارانه‌ تهنیا یهك مانگی نهدراوه‌ و ئهوهش له‌ حاڵێكدایه‌ كه‌ سهرۆكی ئیدارهی تهعاوۆن، كار و ئۆمووری ئیجتماعی شووش ڕایگهیاندووه‌ كه‌ ئاخر جار كرێكاران له‌ مانگی ڕهشهممهدا حهقدهستیان وهرگرتووه‌. جێگری وهزیری كار وتبووی كه‌ ئهركی خاوهنكاره، ‌حهقدهسته‌ دواخراوهكانی كرێكاران به‌ لانی زۆرهوه‌ تا ١٠ی گهلاوێژ بدات و دهبینین كه‌ ئهمڕۆ ٢٠ی گهلاوێژه‌ و كرێكارانیش هیچ حهقدهستێكیان نهدیتووه‌. بهڵام ڕاگهیهندراوهكهی شووشیان بینی كه‌ تێیدا حهسهن كۆههنكی یهكێك له‌ كرێكارانی ههفت تهپه‌ به‌ تۆمهتی “شێواندنی نهزمی گشتی” دهبوایه‌ ڕۆژی یهكشهممه‌ ١٢ی گهلاوێژ بۆ لێكۆڵینهوه‌ ڕۆیشتبایه‌ بێدادگای ڕژیمله‌ خۆڕا نهبوو سهندیكای ههفت تهپه‌ ڕایگهیاند كه‌ “ههڕهشه‌ و چاوترسێنكردنی كرێكارانێك كه‌ چهندین مانگه‌ حهقدهستیان وهنهگرتووه، چارهی كار نییه‌”. ئهو سهندیكایه‌ دهڵێ: “نهبیستنی دهنگی ٥ ههزار كرێكار بهو مانایهیه‌ كه‌ ههموو دهزگای دهسهڵاتدار دژه‌ كرێكاره‌”. ههڵبهت كرێكاران تهنیا له‌ جهرهیانی مانگرتنهكانی خۆیاندا، ئهو دهرسهیان وهرگرتووه‌ و جهوههری دهوڵهتی چینایهتییان ناسیوه‌. سهرهنجڕاكێش ئهوهیه‌ كه‌ ڕۆژی پێنجشهممه، پزیشكی شیركهتی ههفت تهپهش به‌ ڕیزی كرێكارانی ناڕازی پهیوهست بوو و له‌ ئێكاونتی ئینستاگرامهكهیدا نووسیی “ئهمڕۆ دهڕۆمه‌ ناو كرێكارانی ناڕازییهوه‌ و دهبمه‌ دهنگیانبهڕێوهبهرانی شیركهت خهریكی بهرتیل دانن به‌ بهرپرسانی قهزایی، بهڵام من ئهمڕۆ دهڕۆمه‌ ناو كۆمهڵی كرێكارانهوه‌ و دهبمه‌ دهنگی بێدهنگهكان“. ئهو كه‌ له‌ لایهن بهرپرسانی ئهمنییهوه‌ ههڕهشهی لێكرابوو، له‌ گرته‌ ویدێئۆیهكی دیكهدا ڕایگهیاند كه‌ “ههڕهشهی دهستبهسهركرانم لێكراوه‌ و ئهگهر له‌ داهاتوودا ههرجۆره‌ فیلم یان ههواڵێكی ئیعترافی له‌ لایهن منهوه‌ بڵاو بكرێتهوه‌ هیچ ئیعتبارێكی یاسایی نییه‌ و ئهوهم له‌ ژێر ئهشكهنجهدا پێ كراوه‌”. ههڵبهت ئهم پزیشكهش، مافی خۆیهتی كه‌ نیگهران بێت، لهبهر ئهوهیكه‌ ڕهوایهتی بێبهزهیانهی ئهشكهنجهی ئیسماعیل بهخشی و سپیده‌ قولیانی بیستووه‌ و موستهنهدی “طراحی سوخته‌”شی كه‌ ههر له‌ سهرهتاوه‌ سووتابوو، بینیوه‌.

لهو نێوهدا مانگرتنی كرێكارانی مهیدانی نهوتی ئازادگانی شۆمالیی له‌ هۆیزهی ئۆستانی خووزستان كه‌ له‌ ٨ی گهلاوێژهوه‌ دهستیپێكردووه‌ و له‌ ماوهی چهند ڕۆژدا گهیشته‌ شار و ئۆستانهكانی دیكه،  ناتوانێ ترس نهخاته‌ نێو دهڵی دهوڵهتییهكانهوه‌. ئهگهر پهرهسهندنی ئهم مانگرتنانه‌ پهیامێكی ئاشكرا بوو بۆ كرێكارانی ههفت تهپه‌ كه‌ “ئێوه‌ بهتهنیا نین، هاوكات مۆره‌ ورد و درشتهكانی ڕژیمیشی ناچار كرد كه‌ وهجووڵه‌ كهون و بۆ خهواندنهوهی مانگرتنهكه‌ دهست بدهنه‌ تاكتیكی نوێلهماوهی حهفتهی ڕابردوودا میدیاكان باسیان لهوه‌ كرد كه‌ له‌ مهجلیسی ڕژیم به‌ بهشداریی نوێنهرانی كرێكارانی ئهم شیركهته، جێگری سهرۆكی مهجلیس، جێگری سازمانی خسووسی سازی، جێگیری وهزیری ئابووری و هێندێك له‌ مهجلیس نیشینان بۆ بهناو “چارهسهر كردنی كێشهكانی نهیشهكهری ههفت تهپه‌” دانیشتنێكیان بهڕێوهبردووه‌. ئهگهرچی له‌ كۆتایی ئهم دانیشتنهدا، سهرۆكی سازمانی خسووسی سازی وتی كه‌ “دووشهممهی داهاتوو له‌ دانیشتنێكدا به‌ بهشداریی جێگری یهكهمی سهرۆك كۆمار، تهوهری ههفت تهپه‌ به‌ خێرایی دهدرێته‌ بهر لێكۆڵینهوه‌ و بڕیاری لهسهر دهدرێ” بهڵام لهگهڵ كۆتایی دانیشتنهكه، وتهی كهسانێك كه‌ لهوێدا بهشداربوون، به‌ ئاشكرا نیشانی دا كه‌ خهونی تازهیان بۆ ههفت تهپه‌ بینیوه‌. ههموو ئهوانهی وا ههتا دۆینێ كیسهكانیان له‌ ڕێگهی بهتاڵان بردنی حهقدهستی كرێكاران له‌ لای ئهسهدبهیگی پڕ دهكرد، لهناكاو له‌ خهو ڕاپهڕین و له‌ ئۆركێسترایهكی یهكدهستدا، باسیان له‌ نابهرپرس بوونی بهڕێوهبهرایهتیی شیركهت كردمهگهر بێجگهله‌ ئهوهیه‌ كه‌ چهندین ساڵه‌ كرێكارانی ههفت تهپه، له‌ ههموو ناڕهزایهتی و مانگرتنهكانیاندا له‌ ئاست بێ كهفایهتیی بهڕێوهبهری شیركهت هاواریان بهرز بووهتهوه، بهڵام هیچكامیان نه‌ تهنیا بایهخییان پێنهداون، بهڵكوو هێرشیان كردووه‌ سهر كرێكاران و دهستبهسهریان كردوون و ئهشكهنجهیان داون و لهسهر كار دهریان كردوون.

سهرۆكی كۆمیسیۆنی ئهسڵی ٩٠ی مهجلیسی ڕژیم، كه‌ له‌ سهرهتای حهفتهی ڕابردوودا ڕۆیشتبووه‌ ناو كرێكارانی ههفت تهپهوه، سهبارهت بهو دانیشتنه‌ ڕایگهیاند كه‌ “لهو دانیشتنهدا نابهرپرس بوون و شیاو نهبوونی بهڕێوهبهرانی ئێستای شیركهتی ههفت تهپه‌ دهركهوت، ئهوهش لهحاڵێكدایه‌ كه‌ دیوانی مۆحاسبات لێكۆڵینهوه‌ لهسهر كردهوهی بهڕێوهبهرانی ئهم شیركهته‌ دهكات و شێوهی سپاردنی داوهته‌ بهر توێژینهوه‌ و پشكنین“. ئهو له‌ درێژهدا دهڵێ كه‌ “سپاردنی شیركهتی ههفت تهپه‌ به‌ جێگایهكی دیكه‌ بهمانای گهڕانهوهی بۆ بهشی دهوڵهتی نییه‌ بهڵكوو شیركهت پێویسته‌ له‌ لایهن خاوهنكارێكهوه‌ بهڕێوهببردرێت كه‌ توانایی ههبێ“. ئهگهرچی ئهو بهخاتری نهێنی كاری، ناوی خاوهنكاره‌ نوێیهكه‌‌ ناهێنێ، بهڵام نوێنهری شووش پێویستی بهو نهێنی كاریه‌ نییه‌ و دهڵێ: “له‌ لای جێگری سازمانی خسووسی سازی و جێگری وهزیری ئابووری تهئكیدم كردووه‌ كه‌ ڕێگه‌ نادهم شیركهت بدرێته‌ دهست هیچ كهسهوه، من بژاردهكانی خۆم كه‌ چهند ناوهندێكی دهوڵهتین، باس كردووه‌”. پێویسته‌ لهو مهجلیس نشینه‌ نهزان و بێشهرمه‌ ئهو پرسیاره‌ بكرێ كه‌ چ كهسێك ئهو مافهی به‌ تۆ داوه‌ كه‌ ئیزنی سپاردنی شیركهتت ههبێ، بهڵام لانیكهم، بهڕوونی دهركهوت كه‌ خهونه‌ تازهكهیان بۆ ههفت تهپه‌ چییه‌. ئیمام جومعهی شووشیش له‌ ٥٥مین ڕۆژی مانگرتنی كرێكاراندا لهگهڵ چهند داردهستی بهسیجیی ڕۆیشته‌ شوێنی كۆبوونهوهی كرێكارانی ههفت تهپه‌ و وتی “شیركهت پێویسته‌ به‌ ناوهندێكی دهوڵهتی یان بهتوانای وهك بۆنیادی موستهزعهفان و سپا بسپێردرێ“. دهركهوت كه‌ ههموو ئهو وهدواخستنانه‌ و ههمووی ئهو بێ دهنگییه‌ ٥٠ ڕۆژهیهی بهرپرسانی دهوڵهت و ههموو نومایشهكانی دادگایی كردنی گهندهڵانی ههفت تهپه‌ بۆ ئهوه‌ بوو كه‌ له‌ كۆتاییدا، به‌ كرێكاران بڵێن كه‌ بهدیلی ئێمه‌ له‌ بهرامبهر ئهسهدبهیگیدا، بۆنیادی مۆستهزعهفان و سپایه‌. سهندیكای ههفت تهپه‌ به‌ وشیارییهوه‌ دهستی لهسهر ئهم خاڵانه‌ دانا و وتی ” وهك چۆن پێشبینیمان كردبوو ئهم نوێنهرانه‌ به‌ ئامانجی سپاردنی شیركهت به‌ مفتهخۆره‌ تازهكان، هاتوونهته‌‌ مهیدان“. ئیسماعیل بهخشی ڕێبهری بوێری كرێكارانی ههفته‌ تهپه‌ له‌ ئێكاونتی ئینستاگرامهكهی خۆیدا نووسیی “بهرپرسان بایهخ به‌ داخوازیی كرێكاران لهوانه‌ ههڵوهشانهوهی بهشی خسووسیی نادهن تا ڕێگا بۆ ناوهندهكانی وهك سپا و ستادی فهرمانی ئیمام كراوه‌ بمێنێتهوه‌”.

ههموو ئهو خهونه‌ تازانه‌ لهحاڵێكدایه‌ كه‌ كرێكاران له‌ گشت ناڕهزایهتی و مانگرتنی سێ ساڵهی خۆیان دا، به‌ دهیان جار لهسهر ههڵوهشانهوهی‌ بهشی خسووسیی شیركهت پێداگریان كردووه‌ و خوازیاری چاوهدێریی كرێكاران بهسهر دهخڵ و خهرجی شیركهت و چۆنیهتیی بهڕێوهبردنی بوونئهوان له‌ زمانی ئیسماعیل بهخشیهوه‌ چهندین جار ڕایانگهیاندووه‌ كه‌ ئێمه‌ خۆمان شارهزای ههموو بهشهكانین، مهگهر بێجگهله‌ ئهوهیه‌ كه‌ ئێمه‌ لهو ههموو ئهو ماوهیهدا چهرخی ئهم شیركهتهمان ههڵسووڕاندووه‌. كرێكانی ههفت تهپه‌ له جهرگهی ئهو ههمووه‌ سهركوتگهری و پیلانگێڕیهدا، به‌ خۆڕاگری و پایهداریی خۆیان، نیشانیان داوه‌ كه‌ ڕێگه‌ نادهن خهونی سهرانی ڕژیم بێته‌ دی و لهو خهباتهدا ئهوان ‌تهنیا نین.