ئێعدامی به‌ندكراوێك له‌ زیندانی ناوه‌ندی ڕه‌شت

ڕاپۆرتهكان باس لهوه‌ دهكهن كه‌ بهندكراوێكی لاو كه‌ له‌ ساڵی ١٣٨٦ به‌ ئێعدام مهحكووم كرابوو، لهسهر بڕیاری دهزگای قهزایی ڕژیم، له‌ زیندانی ناوهندی ڕهشت ئێعدام كرا.

بهپێی ئهم ڕاپۆرته، سهرله‌ بهیانی ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١١ی بهفرانبار، حوكمی ئێعدامی “محهممهدحسێن ڕهزایی” كه‌ پێشتر له‌ تهمهنی ١٦ ساڵ به‌ تۆمهتی “كوشتن” به‌ ئێعدام مهحكووم كرابوو، بهكردهوه‌ دهرهاتووه‌.