ئێعدامی ٥ به‌ندكراو له‌ عێراق

بهرپرسانی ئهمنیی عێراق، ڕۆژی سێشهممه ٢١ی ڕێبهندان ڕایانگهیاند كه‌ لهم وڵاته، ٥ كهسیان به‌ تاوانی پێوهندیدار به‌ تیرۆریسم، ئێعدام كردووه‌.

به‌ وتهی بهرپرسانی عێراقی، ئهم كهسانه‌ له‌ زیندانی شاری ناسریه‌ له‌ باشووری ڕۆژههڵاتی عێراق، ئێعدام كراونشایانی باسه، كاربهدهستانی عێراقی ههتا ئێستا به‌ وردی ئاماژهیان به‌ تاوانی ئهم كهسانه  نهكردووه‌.