بریندار بوونی دوو كرێكار له‌ شاره‌كانی خۆره‌م ئاباد و ئیسفه‌هان

رۆژی ههینی ١٧ رێبهندان، دوو كرێكار له‌ شارهكانی خۆرهم ئاباد و ئیسفههان، به‌ هۆی  نهبوونی ئیمهنی شوێنی كار، بریندار بوون.

به‌ پێی راپۆرتهكان، كرێكارێك له‌ گۆندی “دیناروهند” له‌ شاری خۆرهم ئاباد، به‌ هۆی ههڵگهرانهوهی تراكتۆر بریندار بووههروهها له‌ رووداوێكی دیكهدا، كرێكارێكی بیناسازی له‌ شاری ئیسفههان، به‌ هۆی كهوتنه‌ خوارهوه‌ له‌ بهرزایی ٧ متری بیناییهكی چوار تهبهقه، به‌ سهختی بریندار بوو.