به‌رده‌وامی خۆپیشاندانی دژه‌ ده‌وڵه‌تی له‌ ئه‌رمه‌نستان

بهدوای بهردهوامی خۆپیشاندانهكانی دژه‌ دهوڵهتی له‌ ئهرمهنستان، وهزیری بهرگری ئهم وڵاته‌ كه‌ له‌ ساڵی ٢٠١٨وه‌ هاتووهته‌ سهر كار، چهند ڕۆژ دوای ڕاگهیاندنی ئاگربهس لهگهڵ ئازهربایجان و پاشهكهشێ هێزهكانی ئهرمهنستان له‌ ههندێ له‌ ناوچهكانی قهرهباغ، دهستی لهكار كێشایهوه‌.

به‌ ههزاران خۆپیشاندهر كه‌ له‌ حهفتهی ڕابردووهوه‌ ههتا ئێستا له‌ پێتهختی ئهرمهنستان هاتوونهته‌ سهر شهقام و خۆپیشاندان ئهنجام دهدهن، خوازیاری دهست لهكار كێشانهوهی دهوڵهتنناڕازییان به‌ كۆبوونهوه‌ له‌ مهیدانی “ئازادی” شاری ئیرهوان و وتنهوهی چهندین درووشمی ئێعتڕازی، سهرۆك وهزیرانی ئهم وڵاتهیان به‌ “خیانهتكار” ناوبردووه‌ و خوازیاری دهست لهكار كێشانهوهی ناوبراو بوونشایانی باسه، به‌ پێی ڕێككهوتنی ئاشتی له‌ نێوان كۆماری ئازهربایجان و ئهرمهنستان، ئهو ناوچانهی كه‌ له‌ ماوهی تێكههڵچوونهكانی ئهم دواییانه‌ له‌ لایهن ئازهربایجانهوه‌ داگیركراوه‌ ههروا دهمێنێتهوه‌ و نزیكهی ٢ ههزار سهربازی ڕووسییه‌ بهمهبهستی چاودێری كردن و پاراستنی ئاشتی ڕهوانهی ئهم ناوچانه‌ دهكرێن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *