به‌رده‌وامی كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی به‌نده‌ر خومه‌ینی

كرێكارانی ناوچهی ئازاد و تایبهتی ئابووری بهندهر خومهینی، ڕۆژی پێنجشهممه‌ بۆ جارێكی دیكه‌ له‌ ناڕهزایهتیی به‌ نهبوونی ئهمنییهتی گیانی، گوزهران و كاریان، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهوتهی كرێكارانی ناڕازیی، له‌ ئێستادا زۆربه‌ شیركهتهكان به‌ بێ سهرنج دان به‌ مهترسییهكانی ویرووسی كۆرۆنا، به‌ تهواو توانایانهوه‌ درێژه‌ به‌ چالاكییهكانیان دهدهندهشڵێنله‌ ههندێ له‌ شیركهتهكان تهنیا دوو كاتژمێر له‌ سهعات كاری ڕۆژانه‌ واته‌ له‌ ٩ سهعاتهوه‌ بۆ ٧ كاتژمێر كهم كراوهتهوه و له‌ جیاتی ژهمی نههاریان له‌ بهرنامهی ڕۆژانه‌ لابردووه‌. كرێكارانی ناڕازیی ڕاشیانگهیاندووه‌: ڕێكارێكی بێهداشتی پێویست لهم شیركهتانه‌ نهگیراوهته‌ بهر و بۆ ههر كرێكارێك تهنیا بهستهیهك ماسك بۆ دوو تا پێنج مانگ دابین كراوه‌.