به‌رده‌وامی كۆبوونه‌وه‌ی ماسیگیرانی ئه‌روه‌ند كه‌نار

كۆمهڵێك له‌ ماسیگیرانی ئهروهندكهنار ڕۆژی دووشهممه‌ ٢٩ی بهفرانبار، بۆ جارێكیتر له‌ بهرامبهر فهرمانداری ئابادان كۆبوونهوه‌ و له‌ ئاست پێشگرتن له‌ چالاكی بهلهمهكانی ماسی گرتن له‌ ئاوهكانی “بههمهن شیر” ناڕهزایهتیان دهربڕی.

ناڕازییان دهڵێنماوهیهكه‌ به‌ هۆی پهسهندكراویی ڕێگریی له‌ ڕاویی ماسی، مهئمورانی بهشی ئابزیانی شیلات، له‌ چالاكی تهواویی بهلهمهكانی ماسیگرتن له‌ ئاوهكانی بههمهن شیر ڕێگریی دهكهنشایانی باسه، ناڕازییان لهسهر ئهو باوهڕن كه‌ ڕاویی ماسی دهبێته‌ هۆی له‌ ناچوونی بوونهوهرهكانی ناو ئاو و زیانێكی زۆر بهر ژینگهی ناوچهكه‌ دهكهوێت.