به‌رده‌وامی كۆبوونه‌وه‌ی مۆعه‌لیمان له‌ به‌رامبه‌ری مه‌جلیس

رۆژی سێ شهممه‌ ٣٠ بهفرانبار ، كۆمهلێك له‌ مۆعهلیمان كه‌ به‌ تازهیی له‌ ئاموزش و پهروهرش دامهزراون بۆ دۆههمین جار له‌ بهرامبهر بینای مهجلیس دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

ئهم مۆعهلیمانه كه‌ تازه‌ له‌ لایان ئامووزش و پهروهرشهوه‌ دامهزراون، ڕیزبهندی مۆعهلیمهكانیان تێكهڵ به‌ ههڵاواردن له‌ قهڵهم دا و خوازیاری یهكسان سازی حقووقهكان بوونئهوان دهڵێن كه‌ ” توانایی و لێهاتووی مۆعهلیمان  لهم ڕیز بهندیانهدا به‌ شێوهی گونجاو لهبهر چاو ناگیرێت.