به‌رده‌وامی كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایی كرێكارانی هێپكۆی ئه‌راك

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی هێپكۆی ئهراك، رۆژی یهكشهممه‌ ٣ی ڕهشهممه، به‌ لهدهست گرتنی تابووتی نهمادینی شیركهتی هپێكۆ له‌ ناوهندی شاری ئهراك و نزیكی سازمانی تهئمیین ئیجتیماعی، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

ههواڵهكان باس لهوه‌ دهكهن، كرێكارانی نارازی به‌ وتنهوهی درووشمی ” هیچ یهك له‌ بهڵینهكان جێبهجێ نهكراوه‌”، بهرێوبهرانی دهوڵهتی به‌ هۆكاری چارهسهر نهبوونی كێشهكانی قهرز و له‌ رهونهق كهوتنی بهرههمهێنان دهزانن و دهڵێنوتوووێژی نوێنهرانی كرێكاران لهگهڵ بهرپرسان و ڕۆشتنیان بۆ تاران و چهندهها جار كۆبوونهوه‌ و نارهزایهتی دهربڕین، نهبووهته‌ هۆكارێك بۆ پێراگهیشتن و سهرهنج دانی بهرێوبهران و بهرپرسانی دهوڵهتی به‌ خواستهكانیان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *