به‌رده‌وامی ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی كشت و سه‌نعه‌تی لۆرستان

كرێكارانی كشت و سهنعهتی لۆرستان، سهرله‌ بهیانی ڕۆژی چوارشهممه‌ ١٧ی بهفرانبار بۆ چهندهمین ڕۆژی بهردهوام له‌ ناڕهزایهتیی به‌ نهگۆڕینی بارودۆخی كاریان، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، كرێكارانی ناڕازیی كه‌ خوازیاری گۆڕینی قهراردادهكانیان له‌ حهجمییهوه‌ بۆ قهراردادین، دهڵێنچهندین ساڵه‌ پهیگیری ئهم تهوهره‌ و پهرداختی مافه‌ یاساییهكانیانن، بهڵام ههتا ئێستا هیچكام له‌ بهرپرسان وهڵام دهرهوهیان نهبوونكرێكارانی ناڕازیی دهشڵێنئهم كۆبوونهوهیه‌ ههتا كاتێك كه‌ خواستهكانیان دابین نهكرێ، ههروا بهردهوام دهبێت.