به‌رده‌وامی ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی به‌شی پاشماوكانی شاره‌داریی ئه‌راك

كرێكارانی بهشی پاشماوكانی شارهداریی ئهراك، ڕۆژی چوارشهممه‌ ٢٤ی بهفرانبار، بۆ چهندهمین جار له‌ ناڕهزایهتیی به‌ سهرنج نهدانی كاربهدهستان به‌ خواستهكانیان لهوانه، پهرداخت كردنی حهقدهست و مهزایا دواخراوهكانیان، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، له‌ ساڵی ٩٧ بهشێك له‌ حهقی بیمهی ئهم كرێكارانه‌ به‌ سازمانی تهئمینی ئیجتماعی پهرداخت نهكراوه‌ و له‌ ماوهیهكی زهمهنیدا له‌ نێوان ساڵهكانی ٩٦ و ٩٧، حهقدهست و مهزایاكانیان لهوانه‌ جێژنانه‌ و سهنهواتهكانیشیان پهرداخت نهكراوه‌. بهوتهی كرێكارانی ناڕازیی، جگه‌ لهمانه،‌ ماوهی چهند ساڵه‌ حهقی بیمهی تایبهت به‌ كاره‌ سهخت و زیانبارهكانیان پێ نهدراوه‌.