به‌رده‌وامی هێرشی ئاسمانی ئیسڕائیل بۆ سه‌ر سوورییه‌

ڕاپۆرتهكان باس لهوه‌ دهكهن كه‌ ئهڕتهشی ئیسڕائیل ڕۆژی چوارشهممه‌ ٢٥ی بهفرانبار، بۆ دووههمین جار ناوچهی ڕۆژههڵاتی سوورییهی كردووهته‌ ئامانجی هێرشهكانی.

ههواڵنێریی ئاسۆشیتێدپرێس لهسهر زاری كاربهدهستێكی دهزگای زانیاریی ئهمریكا ڕایگهیاندووه‌: ئهم هێرشه‌ به‌ كهڵك وهرگرتن له‌ زانیارییه‌ نههێنییهكانی ئهمریكا ئهنجام دراوه‌ و چهندین ئهنباری چهكوچۆڵی گرووپهكانی ژێر پشتیوانی كۆماری ئیسلامیی كراونهته‌ ئامانجهاوكات ههواڵنێریی فهڕانسه‌ ڕایگهیاندووه‌: له‌ ئهنجامی ئهم هێرشه‌ لانیكهم ٥٧ كهس كوژراون كه‌ ٣١ كهسیان میلیشیاكانی سهر به‌ كۆماری ئیسلامی بوون.