به‌رێوه‌چوونی رێوره‌سمی رۆژی كۆمه‌ڵه‌ له‌ گوندی ئاوێهه‌نگ

به‌ پێی ههوواڵی گهیشتوو، رۆژی سیشهممه‌ ٢١ی رێبهندان، كۆمهڵێك له‌ لایهنگران و دۆستانی كۆمهڵه، له‌ ئاوایی ئاوێههنگ، سهر به‌ شاری سنه، له‌ رێورهسمێكدا، رۆژی كۆمهڵهیان، بهرز راگرت.

ئهم رێورهسمه، به‌ خوێندنی سروودی ئهنترناسیوناڵ و یهك خولهك بێدهنگی، بۆ بهرز راگرتنی یادی گیانبهخت كردووانی رێگای “ئازادی و سۆسیالیسم، دهستپێكردبێدهنگیهكه‌ به‌ خویندنهوهی كورته‌ شێعرێك شكاله‌ درێژهی رێورهسمهكهدا، یهكێك له‌ بهشداربووان، سهبارهت به‌ كۆمهڵه‌ و بهرنامه‌ و سسیاسهتهكانی، قسه‌ و باسێكی پێشكهش كردڕێوڕهسمهكه‌ پاش چهند كاتژمێر، لهناو  شادی و خۆشیی بهشداربوواندا، كۆتایی پێهات.