به رنامه كاني پاش نیوه رؤی ئه مرؤ 2015/02/12

 

به رنامه كاني پاش نیوه رؤی ئه مرؤ   2015/02/12