به رنامه ی تایبه ت ” به رنامه یه کی تایبه ت بو ریزگرتن له یادی قوربانیانی کاره ساته که ی هه له بجه

 به رنامه ی تایبه ت “

به رنامه یه کی تایبه ت بو ریزگرتن له یادی قوربانیانی کاره ساته که ی هه له بجه