بڕینداربوونی چوار كۆڵبه‌ر له‌ سنووره‌كانی، بانه‌، سه‌وڵاوا و نه‌وسوود

له‌ ماوهی رۆژانی رابردوودا، كۆڵبهرێك بهناوی “سهیوان شیرمحهممهدی، خهڵكی شاری رهوانسهر، به‌ هۆی تهقهی هێزه‌ ئهمنییهكانی رژیم و سێ كوڵبهری دێكه‌ به‌ ناوهكانی، “یووسف ماڵیان” خهڵكی شاری موریوان، “مهولوود عهبدۆڵڵاهی” خهڵكی مههاباد و “جهبار ئهحمهدی” خهڵكی بانه،‌ به‌ هۆی كهوتنه‌ خوارهوه‌ له‌ بهرزاییه‌ سنوورییهكان، بریندار بوون.

به‌ پێی راپۆرتهكان، رۆژی دووشهممه‌ ٢٧ی رێبهندان، كۆڵبهرێكی خهڵكی شاری مهریوان، به‌ ناوی “یووسف ماڵیان، له‌ كاتی كۆڵبهری له‌ بهرزایهكانی سنووری سهوڵاوا، به‌ هۆی كهوتنهخوارهوه، به‌ سهختی بریندار بووههروهها رۆژی یهكشهممه‌ ٢٥ی رێبهندان، كۆڵبهرێك بهناوی “سهیوان شیرمحهممهدی، خهڵكی شاری رهوانسهر، له‌ سنوورهكانی نهوسوود، به‌ هۆی تهقهی راستهوخۆی هێزهكانی ڕژیم، به‌ سهختی بڕیندار بووههروهها و لهماوهی رۆژانی رابردوودا، دوو كۆڵبهری دیكه‌ به‌ ناوهكانی “مهولوود عهبدۆڵڵاهی” خهڵكی مههاباد و “جهبار ئهحمهدی” خهڵكی بانه، به‌ هۆی كهوتنهخوارهوه‌ له‌ بهرزاییه‌ سنوورییهكانی بهروێشكانی بانه، به‌ سهختی بڕیندار بوون و ڕاگوێزی ناوهنده‌ دهرمانییهكان كراون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *