تیرۆری بنه‌ماڵه‌ی هه‌واڵنێرێكی ئه‌فغانستانی له‌ كابۆل

رۆژی پینج شهممه‌ ٧ی ڕهشهممه، بنهماڵهی ههاڵنێر “بسم لله عادل” له‌ ناوچهی “تیغه‌ تهیمور” ی سهر به‌ ناوچهی “فیرووز كوی” ناوهندی ولایهتی “غوور” له‌ لایهن كهسانی نهناسراوهوه‌ ترۆر كران، ئهمه‌ لهحاڵێكدایه‌ كه‌ دوو مانگ لهوه‌ پێش “بسم لله عادل” ترۆر كرابوو .

به‌ پێی راپۆرتهكان، “بسمالله عادل” ههواڵنێر و بهرپرسی و بهرێوبهری رادیۆی “دهنگی غووره‌ كه‌ ئێوارهی رۆژی ههینی ١١ی بهفرانبار له‌ لایهن چهكدارانی نهناسراو ترۆر كرابووو رۆژی پینج شهممه‌ ٧ی ڕهشهممه، بنهماڵهی ناوبراویان له‌ ناوچهی “فیرووز كووی ولایهتی غوور تیرۆر كرد كه‌ به‌ هۆیهوه‌ سێ كهس كوژراو و دوو برینداری لێكهوتهوه‌. بنهماڵهی ناوبراو چهكدارانی تالیبان لهئاست ئهم تیرۆره‌ تاوانبار دهزانن.