تیرۆری به‌رپرسی دادستانی ئه‌منییه‌تی میللی ویلایه‌تی هێلمه‌ندی ئه‌فغانستان

سهید مهحموودی سادات” بهرێوبهرایهتی دادستانی (سارنهواڵیئهمنییهتی میللی ویلایهتی هێلمهندی ئهفغانستان، رۆژی شهممه‌ ١٦ی ڕهشهممه، به‌ هۆی تهقینهوهی ئۆتۆمبیلێكی بۆمبرێژكراو گیانی لهدهست دا.

به‌ پێی راپۆرتهكان و به‌ وتهی بهرپرسانی ئهمنییهتی ئهفغانستان، كاروانی “سهید مهحموودی سادات” له‌ كاتی رۆیشتن بۆ دهفتهری كارهكهی له‌ باشووری شاری لهشگهرگاه كهوته‌ بهر هێرشی ئۆتۆمبیلێكی بۆمبرێژكراو و گیانی لهدهست داوه‌. شایانی باسه‌ هێشتا هیچ گرووپ و لایهنێك بهرپرسیارهتی ئهم هێرشهی نهگرتووهته‌ ئهستۆ.