حاته‌م به‌خشیی ڕژیم بۆ هێزه‌ كۆنه‌په‌رسته‌ ئیسلامییه‌كان

له‌ سهروبهندی ساڵوهگهڕی كوژرانی قاسم سولهیمانی و تهبلیغاتێكی بهرین كه‌ كۆماری شكستخواردووی ئیسلامی، بهم بۆنهوه‌ به‌ ئامانجی فریودانی جهماوهری خهڵك وهڕێی خستووه، “مهحمود ئهلزههار” ئهندامی باڵای حهماس، كه‌ پێشتر پۆستی وهزیری دهرهوهی حكوومهتی حهماسی له‌ باریكهی غهزه‌ وهئهستۆ بوو، له‌ وتووێژێكدا لهگهڵ كهناڵی عهرهبیی تێلێویزیۆنی كۆماری ئیسلامی، “ئهلعالهم، بیرهوهریی یهكێك له‌ سهفهرهكانی خۆی، له‌ پهیوهند لهگهڵ قاسم سولهیمانی، گێڕاوه‌. ناوبراو ئاشكرای كرد كه‌ له‌ ساڵی ٢٠٠٦دا، له‌ پۆستی وهزیری دهروهی حكوومهتی حهماس، سهفهرێكی بۆ تاران كردووه‌ و لهگهڵ كاربهدهستانی ئێرانی، لهوانه‌ مهحمود ئهحمهدینهژاد، سهرۆك كۆماری ئهوكات، چهند دیدارێكی ئهنجام داوه‌. ئهلزههار وێڕای تاریف كردن و پێههڵكوتن بهسهر جهنایهتكارێكی وهك قاسم سولهیمانی، له‌ پهیوهند لهگهڵ یارمهتیی ماڵیی ڕژیم به‌ حهماس، وتی: “ئهحمهدینهژاد منی نارد بۆ لای قاسم سولهیمانی و ئهو دهستبهجێ بڕی ٢٢ ملیۆن دۆلاری بهشێوهی نهغد تهحویلی ئێمه  دا  و بهو پارهیه‌ كێشهی سهرهكیی مووچهی كارمهندان و یارمهتییهك كه‌ قهرار بوو بیدهین به‌ خهڵك، چارهسهر بووههڵبهت قهرار بوو لهوهش زیاترمان پێبدهن، بهڵام بههۆی ئهوهیكه‌ ههیئهتی ئێمه‌ تهنیا ٩ كهس بوو، پتر له‌ ٢٢ ملیۆن دۆلار له‌ چهمهدانهكانماندا جێگای نهدهبۆوه‌ و نهمانتوانی لهوه‌ زیاتر وهرگرین“.

ئهگهرچی دڵفرهوانی و بهخششی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی لهئاست گرووپه‌ جهنایهتكار و تیرۆریسته‌ ئیسلامییهكان، له‌ سهرهتای دهسهڵاتهكهیهوه، له‌ خهڵكی ئێران شاراوه‌ نهبووه، بهڵام ئهم تاریف و پێههڵكوتنه‌ ناڕوون و نابهوهختهی “مهحمود ئهلزههار، له‌ باروودۆخێكدا كه‌ قهیرانی قووڵی ئابووری بووهته‌ هۆی ههژاری و برسییهتیی دهیان ملیۆن كهس له‌ خهڵكی ئێران و پتر له‌ ٧٠ لهسهدی خهڵك، لهژێر هێڵی ههژاریدا، ژیانێكی مهمره‌ و مهژییان ههیه، كاربهدهستانی كۆماری ئیسلامیی وا لێكرد تا له‌ ترسی سهرههڵدانی ناڕهزایهتیی جهماوهری، وهپاڕانهوه‌ بكهون و به‌ عوزری له‌ گوناح خراپتر، دهست بدهنه‌ پاساو كردن. “باقر زولقهدر” جێگری فهرماندهی گشتیی سپای پاسداران، ڕۆژی سێشهممه، ٩ی مانگی بهفرانبار، له‌ وتووێژ لهگهڵ ههواڵنێریی “تهسنیمی سهربه‌ سپای پاسداران وتی: “قاسم سولهیمانی یهكێك له‌ كهشفییاتی ڕێبهره، ئهو ههمیشه‌ كاتێك كه‌ بۆ دابین كردنی چالاكییهكانی، لهگهڵ كێشه‌ بهرهوڕوو دهبۆوه، خۆی سهرچاوهی ماڵیی دابین دهكرد“. ئهم جێگره‌ درۆزنهی فهرماندهی سپای پاسداران، لهبیری چووبۆوه‌ كه‌ بهرپرسانی ورد و دڕشتی ڕژیم، له‌ سهرهتای دامهزرانی ڕێكخراوی حهماسهوه، بهردهوام ئیدیعایان كردووه‌ كه‌ له‌ حهماس، تهنیا پشتیوانیی “مهعنهوییان كردووه، و دانی ههرجۆره‌ یارمهتی ماڵی و نیزامییان به‌ حهماس ڕهت كردووهتهوه‌ و به‌ تۆمهتی دوژمنان لهقهڵهمیان داوه‌.

ههر لهم پێوهندهدا، یهكێك له‌ بهرپرسانی حهماس ڕایگهیاندبوو كه‌: ” كۆماری ئیسلامی وهك دایكی ئێمه‌ وایه‌ و زانیاری، كهرهستهی نیزامی و چهكوچۆڵ و یارمهتیی ماڵیمان دهخاته‌ ئیختیار و چهند ساڵ لهمهوبهر ٣٠٠ كهس له‌ هێزه‌ نیزامییهكانی حهماسمان، بۆ تێپهڕاندنی خولی ڕاهێنانی نیزامی، نارده‌ ئێران“.  سهرهڕای ههمووی ئهوانه، حهماس له‌ جهرهیانی ناسراو به‌ بههاری عهرهبی و ناڕهزایهتیی جهماوهری ستهملێكراوی سووریه‌ لهدژی بهشار ئهسهد، له‌ كۆماری ئیسلامی دوور كهوتهوه‌.

بهڵام ئهوه‌ تهنیا حهماس نییه‌ كه‌ ههتا ئێستا له‌ سهدان ملیۆن دۆلار، دڵئاواڵهیی و بهخششی كۆماری ئیسلامی و له‌ سفرهی كرێكاران و خهڵكی ستهملێكراوی ئێران، بههرهمهند بووه‌. زۆرێك له‌ ڕێكخراو  و ڕهوته‌ ئیسلامییهكان له‌ باقیی وڵاتانی دیكه‌ له‌ لایهن كۆماری ئیسلامییهوه‌ پشتیوانیی ماڵی، نهوتی و نیزامییان لێكراوه‌. ڕادهی ئهم یارمهتییانه‌ بهتایبهت بۆ  ڕهوته‌ تیرۆریسته‌ ئیسلامییه شیعهكانی دهستسازی كۆماری ئیسلامی، لهوانه‌ حیزبوڵڵا، چهندین بهرابهره‌. ٥ ساڵ لهمهوبهر، حهسهن نهسروڵڵا، ڕاشكاوانه‌ له‌ وتهكانیدا ڕایگهیاند كه‌ گشت بودجه‌ و ئیمكاناتی حیزبوڵڵا لهوانه‌ مووچه، خۆراك، پۆشاك، چهكوچۆڵ و كهرهستهی نیزامی و ماڵیی حیزبوڵڵا، له‌ لایهن كۆماری ئیسلامییهوه‌ دابین دهكرێههواڵنێریی دویچه وله له‌ مارسی ٢٠١٩دا له‌ ڕاپۆرتێكیدا ڕایگهیاند كه‌ بودجهی ساڵانهی حیزبوڵڵا كه‌ ٧٠٠ ملیۆن دۆلار بهرئاورد كراوه، له‌ لایهن كۆماری ئیسلامییهوه‌ دابین دهكرێیارمهتیی بێدهریغی كۆماری ئیسلامی به‌ حوسییهكان كه‌ دهسهڵاتی بهشێك له‌ یهمهنیان بهدهستهوهیه‌ و پاراستنی پهیوهندی لهگهڵ تاڵهبان و ئهلقاعیده‌ و باقیی ڕهوته‌ كۆنهپهرسته‌ ئیسلامییهكان، كه‌ یهكجار ههزینهههڵگره، له‌ زومرهی ئهو ههزینانهن كه‌ كۆماری ئیسلامی بهسهر سفرهی خهڵكی ههژاری ئێرانیدا سهپاندووه‌.

سهخاوهت و بهخششی كۆماری ئیسلامی لهئاست ڕهوته‌ تیرۆریسته‌ ئیسلامییهكان له‌ حاڵێك‌ دایه‌ كه‌ ڕۆژی سێشهممه‌ ٩ی مانگی بهفرانبار، ههواڵنێریی تهسنیمی سهربه‌ سپای پاسداران، له‌ ڕاپۆرتێكیدا ڕایگهیاند كه‌ ڕێژهی قهرزه‌ حهتمییهكانی دهوڵهت به‌ كهسه‌ حهقیقی و حقووقییهكان، گهیشتووهته‌ پتر له‌ ٥٧٨ ههزار ملیارد تمهن‌. ئهوهش بهو مانایهیه‌ كه‌ ٩٠ لهسهدی ههزینهكانی ئێستای دهوڵهتی ڕووحانی و ٧٠ لهسهدی گشت بوودجهی ساڵی ١٤٠٠ی دهوڵهت، بێ جێیه‌.  تهنانهت هێندێك له‌ كارگێڕانی ڕژیم لهوانه‌ سهرۆكی كۆمیتهی حهقدهستی شۆرای كاری ڕژیم، ماوهیهك لهمهوبهر ڕایگهیاند كه‌: ” ١٤ ملیۆن و ٥٠٠ ههزار كرێكاری بیمهكراومان له‌ ئێران ههیه‌ كه‌ لهگهڵ بنهماڵهكانیان جهمعییهتی نزیك به‌ ٥٨ لهسهدی خهڵكی ئێران پێكدێننداهاتی ئهم بهشه‌ له‌ كۆمهڵگا، بهلانی زۆرهوه، دهگاته‌ ٣ ملیۆن تمهن له‌ مانگدالهو گرانییهی ئێستادا، ئهوان تهنیا، ههوڵ دهدهن زیندوو بمێننهوه،‌ نهك ئهوهیكه‌ ژیان بهسهر بهرن“.

سیاسهتی زێدهخوازی و دهستتێوهردانی پڕههزینهی كۆماری ئیسلامی له‌ وڵاتانی ناوچهكه‌ بۆ باج وهرگرتن، یهكێك له‌ پایهكانی ستراتێژی مانهوهی ڕژیمی ئیسلامی بووه‌ كه‌ بهخهیاڵی خۆی، دهتوانێ لهو ڕێگهوه،‌ درێژه‌ به‌ دهسهڵاتهكهی بداتسیاسهتی جهنایهتكارانه‌ و شهڕخوازانهی كۆماری ئیسلامی ههتا ئێستا، سهرهڕای داسهپاندنی ههزینهی كهڵان و ههژاری و برسییهتی و بێكاری بهرین، بهسهر ژیانی جهماوهری كرێكار و زهحمهتكێشی ئێران، بووهته‌ هۆی كوشتار و وێرانی و ئاوارهبوونی ملیۆنان كهس له‌ خهڵكی ناوچهكه‌. بێگومان، پێویسته‌ سهرانی ڕژیم، تاوانی ئهم جهنایهتانهیان بدهنهوه‌.