خۆپیشاندانی دژه‌ ده‌وڵه‌تی له‌ ئه‌رمه‌نستان

به‌ ههزاران كهس  له‌ خهڵكی ئهرمهنستان، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١٣ی سهرماوهز، به‌ هاتنه‌ سهر شهقامهكانی ئهمشاره، خوازیاری دهست لهكار كێشانهوهی سهرۆك وهزیرانی ئهم وڵاته‌ بوون.

ڕاپۆرتهكان باس لهوه‌ دهكهن كه‌ خهڵكی ئهرمهنستان لهئاست ڕێككهوتنی ئاگربهس له‌ نێوان ئازهربایجان و ئهرمهنستان كه‌ مانگی ڕابردوو به‌ ناوبژیوانی ڕووسییه‌ ئهنجام درا ناڕازیینناڕازییان لهسهر ئهو باوهڕهن كه‌ سهرۆك وهزیرانی ئهم وڵاته‌ بههۆی كاركردی لاوازی لهم ڕێككهوتنه‌ دهبێ دهست لهكار بكێشێتهوه‌. هاوكات به‌ وتنهوهی چهندین درووشمی ئێعتڕازی وهك “نیكۆل پاشینیان جهنایهت كاره‌” لهئاست ئاكامی ئهم ڕێككهوتنه‌ ناڕهزایهتییان دهربڕیوه‌. جێگهی ئاماژهیه، بهدوای ڕاگهیاندنی ئاگربهس له‌ ناوچهی قهرهباغ كه‌ ڕۆژی ١٠ی نۆوامبر له‌ لایهن ڕێبهرانی ئهرمهنستان و ئازهربایجان و ڕووسییه‌ واژۆ كرا، خهڵكی ئهرمهنستان لهئاست ڕادهست كردنهوهی ناوچهی قهرهباغ به‌ ئازهربایجان، ناڕازیین و بهدوای ئهم ئاگربهسه، دانیشتووانی ئهرمهنی ئهم ناوچهیه، ناچاربوون شوێنی نیشتهجێ بوونیان بهجێ هێڵن.