خۆپیشاندانی كه‌مینه‌ی هه‌زاره‌كان له‌ كویته‌ی پاكستان

بهدوای كوژرانی چهندین كرێكاری مهعدهنێك بهدهستی گرووپێكی ئیسلامیی له‌ پارێزگای بهلوچستانی پاكستان، به‌ سهدان كهس له‌ كهمینهی ههزاری شاری كویتهی ئهم وڵاته‌ هاتنه‌ سهر شهقامهكان و خۆپیشاندانیان ئهنجام دا.

ناڕازییان كه‌ تهرمی ئهم كرێكارانهیان له‌ گهورهرێیهكی شاری كویته‌ دانابوو، دهڵێنتا كاتێك كه‌ لهگهڵ “عومران خان” سهرۆك وهزیرانی ئهم وڵاته‌ دیدار نهكهن و دهستوپێوهندهكانی ئهم جهنایهته‌ سزا نهدرێن، دهست له‌ كۆبوونهوه‌ و خۆپیشاندان ههڵناگرنجێگهی ئاماژهیه، ڕۆژی یهكشهممهی ئهم حهفتهیه، گرووپێكی ئیسلامیی سهر به‌ ئهلقاعێد، ١١ مهعدهنچی شیعهی ههزارهی له‌ پارێزگای بهلوچستانی پاكستان قهتڵ و عام كردبوو و فیلمهكهی له‌ تۆڕه‌ كۆمهڵایهتییهكان بڵاوكردبووهوه‌.