خۆپیشاندانی ناره‌زایه‌تی بۆ‌ پشتیوانی سیستان و به‌لووچستان

رۆژی ههینی ٨ی ڕهشهممه، كۆمهڵێك له‌ خهڵكی نارازی كرماشان بۆ پشتیوانی له‌ خۆپیشاندانهكانی خهڵكی سیستان و بهلووچستان رژانه‌ سهر شهقام.

به‌ پێی راپۆرتهكان، ژمارهیهكی زۆر له‌ خهڵكی شاری كرماشان رۆژی ههینی ٨ی ڕهشهممه، بۆ پشتیوانی كردنی نارهزایهتیه‌ جهماوهریهكهی سیستان و بهلووچستان ڕژانه‌ سهرشهقام و بهوتنهوهی درووشم پشتیوانی خۆیان بۆ خهڵكی سیستان و بهلووچستان دهربڕیههواڵهكان باس لهوه‌ دهكهن‌ ڕژیم هێزێكی زۆری بۆ بهرهنگار بوونهوه‌ و پهرهسهندنی خۆپیشاندانهكه‌ رهوانهی شهقامهكانی شاری كرماشان كردووه‌ كه‌ لهگهڵ خۆپیشاندهران بهرهوڕوو بوونهتهوه‌.