خۆپیشاندانی ناڕه‌زایه‌تیی به‌ كوشتنی پیاوێكی ڕه‌ش پێست له‌ فیلادێلفیا

بهدوای كوژرانی پیاوێكی ڕهش پێست له‌ لایهن هێزهكانی پۆلیس، ڕۆژی چوارشهممه‌ ٧ی گهڵارێزان به‌ ههزاران كهس له‌ خهڵكی شاری فیلادێلفیای ئهمریكا، هاتنه‌ سهر شهقامهكان و خوازیاری بهڕهسمییهت ناسینی یهكسانی ڕهگهزی بوون.

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، بهدوای پهرهسهندنی ناڕهزایهتییهكان به‌ كوشتنی پیاوێكی ڕهش پێست به‌ ناوی “واڵتێر” بهدهستی هێزهكانی پۆلیس له‌ فیلادێلفیا، كاربهدهستانی خۆجێیی له‌ كاتژمێر ٩ی شهوی ڕابردووهوه‌ یاسای قهدهغهكردنی هاتووچۆیان ڕاگهیاندووه‌. جێگهی ئاماژهیه، بنهماڵهی واڵتێری ٢٧ ساڵ تهمهن ڕایانگهیاندووه‌ كه‌ ناوبراو به‌ دهست نهخۆشی دهروونییهوه‌ دهیناڵاند و له‌ كاتی بهرهوڕوو بوونهوه‌ لهگهڵ پۆلیس، ئهم نهخۆشییه‌ بهسهریدا زاڵ بووه‌ و كاریگهری لهسهر داناوه‌. جێگهی وهبیرهێنانهوهیه، چهند مانگ لهمهوبهر شاری فیلادێلفیا له‌ ئهیالهتی پێنسیلوانیا، شایهتی بهڕێوهچوونی خۆپیشاندانی ئێعتڕازی دژبه‌ توندووتیژی و ڕهگهزپهرهستی پۆلیس بهدوای كوژرانی “جۆرج فلۆید” له‌ ئهیالهتی مینیاسووتا بوو.