خۆپیشاندانی ناڕه‌زایه‌تیی كه‌شاوه‌رزانی هێند

به‌ ههزاران كهشاوهرزی هێندی له‌ شارهكانی ئهم وڵاته، ڕۆژی ههینی له‌ ناڕهزایهتیی به‌ یاسای چاكسازیی له‌ كهرتی كهشاوهرزی، چوونهته‌ شاری “دێهلی نهو” و لهدژی ئهم یاسایه‌ خۆپیشاندانیان ئهنجام داوه‌.

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، پۆلیسی هێند بۆ بڵاوهپێكردن به‌ ناڕازییان كهڵكی له‌ گازی فرمێسكرێژ و ماشێنی ئاوپاش وهرگرتووه‌. بهوتهی ناڕازییان، به‌ پێی ئهم یاسا نوێیه‌ كه‌ به‌ “یاسای چاكسازی له‌ كهرتی كهشاوهرزی” دهناسرێت، كهشاوهرزان دهتوانن بهرههمهكانیان به‌ شێوهی ڕاستهوخۆ به‌ كڕیاران و شیركهته‌ خسووسییهكان بفرۆشن و لهسهر ئهو باوهڕهن كه‌ ئهم یاسایه‌ دهبێته‌ هۆی ئهوهیكه‌ لهم ڕێگهیهدا، كهشاوهرزان ببنه‌ قوربانی شیركهته‌ خسووسییهكان.