خۆپیشاندانی ناڕه‌زایه‌تیی نه‌یارانی ترامپ له‌ ئه‌مریكا

ڕاپۆرتهكان باس لهوه‌ دهكهن كه‌ بهدوای هێرشی گرووپێك له‌ لایهنگرانی دۆناڵد ترامپ بۆ سهر بینای كۆنگرهی ئهمریكا، به‌ ههزاران كه‌ له‌ نهیارانی ترامپ هاتنه‌ سهر شهقامهكان و بهوتنهوهی درووشم، خوازیاری دهست لهكار كێشانهوهی ناوبراو بوون.

ناڕازییان دهڵێنسهرۆك كۆمارێك كه‌ به‌ دێمۆكراسی پێبهند نهبێ، نابێ تهنانهت یهك ڕۆژ له‌ كۆشكی سپی بمێنێتهوه‌. دهشڵێنترامپ كه‌ لایهنگرانی خۆی بۆ ئهنجام دانی ڕاپهڕینی چهكدارانه‌ بانگهواز دهكات، نابێ له‌ مهقامی سهرۆك كۆماری دا بمێنێتهوه‌. هاوكات “نانسی پلۆسی” سهرۆكی دێمۆكراتهكان له‌ مهجلیسی نوێنهران، داوای له‌ “مایك پێنس” جێگری ترامپ كردووه‌ كه‌ به‌ پێی دهستوور و به‌ شێوهی كاتی سهرۆكایهتی ئهمریكا بگرێته‌ ئهستۆجێگهی ئاماژهیه، به‌ پێی مادهی ٢٥ی پێداچوونهوهی دهستووری ئهمریكا، ههر سهرۆك كۆمارێك بهههر هۆكارێك نهتوانێ ئهركهكانی به‌ باشی بباته‌ سهرێ، جێگرهكهی دهتوانێ به‌ جێگهی ئهو ئهركهكان بگرێته‌ ئهستۆئهمه‌ لهكاتێكدایه‌ كه‌ سهرهڕای ئهوهیكه‌ ترامپ وتوویهتی پێبهند دهبێ به‌ ڕادهست كردنی دهسهڵات، بهڵام لهم دواییانهدا سهرلهنوێی تهوهری ئهنجام دانی تهزویر له‌ ههڵبژاردنهكانی هێناوهته‌ گۆڕێ.