خۆپیشاندانی ناڕه‌زایه‌تیی ژنان له‌ غه‌ززه‌

كۆمهڵێك له‌ ژنانی فهلهستینی دانیشتووی لێواری غهززه، ڕۆژی سێشهممه‌ ١٧ی پووشپهڕ، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پهیوهست كردنی بهشێك له‌ زهوییهكانی لێواری ڕۆژئاوا به‌ خاكی ئیسڕائیل، له‌ نزیك تێپهڕگهی “بهیت حانون” له‌ سنووری لێواری غهززه‌ و ئیسڕائیل خۆپیشاندانیان ئهنجام دا.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، تهرحی پهیوهست كردنی بهشێك له‌ زهوییهكانی لێواری ڕۆژئاوای ڕووباری ئۆردۆن به‌ خاكی ئیسڕائیل هاوكات بوو لهگهڵ هێنانهگۆڕی تهرحی “ئاشتی ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست” له‌ لایهن دۆناڵد ترامپ كه‌ به‌ “ڕێككهوتنی سهده‌” ناسرالهم پێوهندهدا، یهكێك له‌ ئهندامانی یهكێتیی گشتی ژنانی فهلهستین لهم خۆپیشاندانهدا ڕایگهیاندجهخت دهكهینهوه‌ كه‌ دژایهتی لهگهڵ تهرحی بهناو “ئاشتی ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست” له‌ لایهن ترامپ دهكهین و ڕایدهگهیهنین كه‌ ئامانج لهم تهرحه، كۆتایی هێنان به‌ بزووتنهوهی فهلهستینییهكانه‌.

YOU MAY ALSO LIKE…