خۆپیشاندانی هه‌زاران كه‌سی له‌ ئه‌لجه‌زایه‌ر

به‌ ههزاران كهس له‌ شاری “خهراته“‌ی ههڵكهوتوو له‌ ڕۆژههڵاتی ئهلجهرایهر، ڕۆژی سێشهممه‌ ٢٨ی ڕێبهندان، بۆ ڕێزگرتن له‌ دووههمین ساڵڕۆژی ڕاپهڕینی جهماوهری خهڵك ناسراو به‌ “حراك،  هاتنه‌ سهر شهقامهكان.

حراك” یهكهمین ناڕهزایهتیی بهرینی خهڵك بوو پاش شهڕی ناوخۆیی ئهلجهزایهر كه‌ به‌ شێوهی ئاشتیخوازانه‌ له‌ سهرتاسهری ئهم وڵاته‌ بهڕێوهچوو و پاش دهست له‌ كار كێشانهوهی “بوت فلیقه‌” له‌ دژایهتی لهگهڵ كهسایهتییهكانی نزیك به‌ سهرۆك كۆماری پێشوو درێژهی بوویهكهمین كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی دژبه‌ بهربژێریی “بوت فلیقه‌” بۆ ٥مین دهورهی سهرۆك كۆماری له‌ ئهلجهزایهر، ١٦ی فێوریهی ساڵی ٢٠١٩ به‌ شێوهی خۆڕسك، به‌ حزووری ههزاران كهس له‌ شاری “خهراته‌” شكڵی گرتئهم خۆپیشاندانه‌ یهك حهفته‌ دواتر، له‌ ڕۆژی ٢٢ی فێوریهی ساڵی ٢٠١٩ گهیشته‌ ئهلجهزیره‌ و پاشان باقیی شارهكانی دیكهی ئهم وڵاتهی گرتهوه‌ و بهستێنهكانی بزووتنهوهیهكی جهماوهریی بێوێنهی له‌ ئهلجهرایهر خوڵقاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *