دایه‌ ئامین مولودیان له‌ شاری مه‌هاباد ماڵ ئاوایی له‌ ژیان كرد

به‌ پێی ههواڵی گهیشتوو، شهوی ڕابردوو، دایه‌ ئامین مهولودیان، له‌ ژنه‌ بهناوبانگهكانی شاری مههاباد و دایكی هاوڕێی گیانبهخت كردوو نهجاتی ماملێ، له‌ تهمهنی ٨٤ ساڵی دا، له‌ شاری مههاباد، ماڵ ئاوایی له‌ ژیان كرد.

دایه‌ ئامین هاوسهری هونهرمهندی بهناوبانگ محهممهد ماملێ بوودایه‌ ئامین تا دوایین ساتهكانی ژیانی یارمهتیدهری ئهركی هونهری و ئهدهبی بوو و ماڵهكهی بهردهوام مهكۆی هونهرمهندانی پێشكهوتووخواز و جهوان بووله‌ بهرنامهی ئهم حهفتهیهی ئێمه‌ و بینهراندا، شهرحی ژیانی سهربهرزانهی دایه‌ ئامین بڵاودهبێتهوه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *