درێژه‌ی خۆپیشاندانه‌كان له‌ له‌هێستان

به‌ ههزاران كهس له‌ خهڵكی لههێستان ڕۆژی دووشهممه‌ بۆ جارێكی دیكه‌ له‌ ناڕهزایهتیی به‌ بڕیاری دادگای دهستووری ئهم وڵاته‌ سهبارهت به‌ قهدهغهكردنی لهناوبردنی كۆرپهڵه، له‌ شاره‌ جۆراوجۆرهكانی لههێستان هاتنه‌ سهر شهقامهكان و خۆپیشاندانیان ئهنجام دا.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، خۆپیشاندهران له‌ شارێ “وهرشۆ” پێتهختی لههێستان، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پێوهندی كلیسای كاتۆلیك لهگهڵ دهوڵهتی خۆپارێزی “دادپهروهری و یاسا، له‌ دهورووبهری كلیساكانی ئهمشاره‌ كۆبوونهوه‌. ناڕازییان ههروهها له‌ بهرامبهر ماڵی ڕێبهری پارتی “دادپهروهری و یاسا” دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌ و ناڕهزایهتییان دهربڕیشایانی باسه، ئهم كۆبوونهوهیه‌ به‌ ڕادهیهك گهوره‌ بووه‌ كه‌ هێزه‌ ئهمنییهكان بۆ كۆنتڕۆڵ كردنی بارودۆخهكه‌ له‌ كۆپتێر كهڵكیان وهرگرتووه‌. به‌ پێی بڕیاری دادگای دهستووری لههێستان، جیا له‌ حاڵهتهكانی دهستدرێژی سێكسی و له‌ مهترسی دابوونی گیانی دایكهكه، لهناوبردنی كۆرپهڵه‌ به‌ هیچ چهشنێك ڕێگهپێدراو نییه‌.