درێژه‌ی كۆبوونه‌وه‌ی مۆعه‌لیمانی خه‌رید خه‌ده‌ماتی یه‌زد

ژمارهیهك له‌ مۆعهلیمانی خهرید خهدهماتی یهزد، ڕۆژی یهكشهممه‌ ١٤ی بهفرانبار، به‌ بهڕێوهبردنی كۆبوونهوهیهك له‌ بهرامبهر ئۆستانداریی یهزد، خوازیاری گۆڕینی بارودۆخی كاریان و ههروهها پهرداختی مۆتاڵباتهكانیان بوون.

ناڕازییان وێڕای ئاماژه‌ به‌ كێشهوگرفتهكانی سهر ڕێگای مۆعهلیمانی خهرید خهدهمات دهڵێنله‌ ئێستادا ٨٠٠ كهس له‌ مۆعهلیمانی یهزد كه‌ به‌ شێوهی خهرید خهدهمات كار دهكهن، خوازیاری گۆڕینی بارودۆخی كاریان و پێڕاگهیشتن یه‌ خواستهكانیانندهشڵێنماوهی چهندین ساڵه‌ بیمه‌ نهكراون و به‌ كهمترین ئاستی حهقدهست و زۆرترین سهعات كاری نیسبهت به‌ باقی هاوكارهكانیان، درێژه به‌ كارهكانیان دهدهن.