درێژه‌ی ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی شیركه‌تی ئاو و ئاوه‌ڕۆی ئه‌هواز

كرێكارانی پهیمانی شیركهتی ئاو و ئاوهڕۆی ئههواز، ڕۆژی دووشهممه‌ ٢٤ی خهرمانان، لهدرێژهی ناڕهزایهتییهكانیان به‌ نهگۆڕینی بارودۆخی كاریان، به‌ چوون بۆ تاران و كۆبوونهوه‌ له‌ بهرامبهر سازمانی ئاوفازڵاو، خوازیاری گۆڕینی بارودۆخی كاریان له‌ پهیمانییهوه‌ بۆ قهراردادی بوون.

بهوتهی ناڕازییان، چهندین مانگه‌ بهخشنامهی پێوهندیدار به‌ گۆڕینی بارودۆخی كرێكارانی پهیمانی شیركهتی ئاو و ئاوهڕۆی ئههواز له‌ لایهن ڕێكخراوی “ئابفای وڵاتهوه‌ ڕاگهیهندراوه، بهڵام شیركهت ئهم تهوهرهی لێیان شاردووهتهوه‌. دهشڵێندوایین حهقدهستێك كه‌ به‌ كرێكارانی پهیمانی و قهراردادی شیركهتی ئاو و ئاوهڕۆی ئههواز دراوه، پێوهندی به‌ مانگی پووشپهڕهوه‌ بووه‌ كه‌ ئهویش به‌ دوای دوو مانگ تهئخیرهوه‌ پهرداخت كراوه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *