درێژه‌ی ناڕه‌زایه‌تی و كه‌ش و هه‌وای ئه‌منییه‌تی له‌ سیستان و به‌لووچستان

به‌ پێی ڕاپۆرته‌ بڵاوكراوهكان، ناڕهزایهتییهكان له‌ هێندێك شوێنی ئۆستانی سیستان  و بهلووچستان ههروا درێژهی ههیه‌ و كهش و ههوای ئهم ئۆستانه‌ تهواوهن ئهمنییهتییه‌.

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، له‌ ماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا مهئموورانی ئهمنی ژمارهیهكیان له‌ ناڕازیان له‌ سهراوان، زاهێدان و سهرباز، دهستبهسهر كردووه‌. ههروهها شهوی چوارشهممه‌ له‌ نزیكیی پازگای قهلعهبید له‌ نێوان ناڕازیان و هێزه‌ ئهمنییهكان تێكههڵچوون هاته‌ ئاراوه‌ و هێزه ئهمنییهكانی ڕژیم له‌ زاهێدانهوه‌ ڕهوانهی ئهم ناوچهیه‌ كرانكهمپهینی مافی مرۆڤ له‌ ئێران له‌ سهر زاری چهند سهرچاوهی خۆجێیی ڕایگهیاندووه‌ كه‌ لانیكهم ٢٣ كهس له‌ جهرهیانی ناڕهزایهتیی ئهم دوایانه‌ له‌ سیستان و بهلووچستان به‌ دهستی هێزه‌ ئهمنییهكانی ڕژیم كوژراونناڕهزایهتی له‌ سیستان و بهلووچستان پاش تهقهی هێزه‌ ئینتزامییهكان بهرهو سووختبهرانێك كه‌ ڕۆژی ٤ی ڕهشهممه‌ له‌ ئاست بهسترانی تێپهڕگهی سنووری ناڕهزایهتییان دهربڕیبوو، دهستی پێكرد.