درێژه‌ی وتووێژی ئاشتی له‌ ئه‌فغانستان و چوونه‌سه‌ره‌وی كوشتاری كه‌سانی مه‌ده‌نی

له‌ حاڵێكدا كه‌ سهرچاوهكانی ههواڵنێری باس له‌ دهستپێكی وتووێژ له‌ نێوان تاڵهبان حكوومهتی ئهفغانستان دهكهن، تهنیا له‌ ڕۆژی یهكشهممه‌ ١٠ی مانگی ڕهشهممه، ١٠ كهسی مهدهنی بههۆی هێرشهكانی تاڵهبانهوه‌ كوژران.

به‌ پێی ڕاپۆرته‌ بڵاوكراوهكان، لهم ڕۆژهدا، له‌ ویلایهتی “پراوان” كهسێك، له‌ “ههرات” ٦كهس، و له‌ “كاپیساش ٤ كهس لهلایهن هێزهكانی تاڵهبانهوه‌ كوژراونئهم ههواڵه‌ تهنیا یهك ڕۆژ دوای ئهوه‌ بڵاو بۆوه‌ كه‌ سهرچاوهكانی ههواڵنێری باسیان له‌ گهڕانهوهی تاڵهبان و ههیئهتی وتووێژی ئهفغانستان بۆسهر مێزی وتووێژ كردشایانی باسه‌ ئهم دیداره‌ پاش تێپهڕینی ٣٨ ڕۆژ له‌ قۆناغی دووههمی وتووێژهكانی ناسراو به‌ “بین الافغان” ئهنجام دراوه‌. به‌ پێی ڕاپۆرتی ههیئهتی ڕێكخراوی نهتهوه‌ یهكگرتووهكان له‌ ئهفغانستان، توندوتیژییهكان له‌ دهورهیهكدا كه‌ ههر دوو لایهن له‌ حاڵی وتووێژ دان، زیادیان كردووه‌. ئهم ههیئهته‌ له‌ ڕاپۆرتێكدا كه‌ به‌ تازهیی بڵاوبۆوهتهوه، ژمارهی كهسانی مهدهنی كه‌ له‌ ساڵی ٢٠٢٠دا بههۆی توندوتیژیی نیزامی له‌ ئهفغانستان كوژراون، ٣ ههزار و ٣٥ كهس و ژمارهی برینداربووانیشی ٥ ههزار و ٧٨٥ كهس ڕاگهیاندووه‌.