درێژه‌ی چالاكیی ته‌بلیغی به‌ بۆنه‌ی ڕۆژی كۆمه‌ڵه‌ له‌ مه‌ریوان

به پێی ههواڵی گهیشتوو له‌ مهریوانهوه، چهندین چالاكیی تهبلیغیی دیكه‌ به‌ بۆنهی ٢٦ی ڕێبهندان، ڕۆژی كۆمهڵه، له‌ ئاستی ئهمشارهدا ئهنجام درا.

دۆستان و لایهنگرانی كۆمهڵه‌ لهمشاره، له‌ شارهكی كانی دینار و جوجهسازیی مهریوان، دهستیان دایه‌ نووسینی درووشم و بڵاوكردنهوه‌ تراكت به‌ ناوهرۆكی “بژی كۆمهڵه‌”، “پێرۆز بێت ڕۆژی كۆمهڵه‌” و “بژی یاد و ڕێبازی هاوڕێ فواد مستهفا سوڵتانی“. به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، هێزهكانی ڕژیم پاش نووسرانی ئهم درووشمانه،‌ به‌ شێوهیهكی بهرین له‌ شوێنه‌ جۆراوجۆرهكانی شار، دهستیان داوهته‌ پاك كردنهوهیان.