ده‌ركردنی حوكمی شه‌لاق بۆ چالاكێكی كرێكاری

داوود ڕهفیعی” چالاكی كرێكاری كه‌ پێشتر به‌ هۆی بهشداری له‌ ناڕهزایهتیی كرێكارانی پارس خۆدرۆ و لهسهر سكاڵای وهزارهتی تهعاون، كار و ریفاهی كرێكاران دهستبهسهر كرابوو، كاتێك كه‌ بۆ پهیگیری پهروهندهكهی سهردانی دادسهرای زیندانی ئێوین كردبوو، به‌ بێ حوكم ٧٤ زهربه‌ شهلاقیان لێ دابوو.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، ناوبراو له‌ ئهنجامی ناڕهزایهتیی كرێكارانی پارس خۆدرۆ له‌ ساڵی ٩١ وێڕای ژمارهیهك له‌ كرێكارانی ئهم كارخانهی دهركرابووداوود ڕهفیعی له‌ ڕێكهوتی ١٨ی گهڵارێزانی ساڵی ٩٥ وێڕای دوو كرێكاری دیكه‌ به‌ مهبهستی وتووێژ و پهیگیری بارودۆخی كاریان سهردانی ئهم كارخانهیهیان كردبوو كه‌ ههر سێكیان دهستبهسهر كرابوون.