ده‌ر‌كرانی به‌هه‌زاران كارمه‌ندی شیركه‌تی فرۆكه‌وانی بۆئینگ

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، شیركهتی فرۆكهوانی “بۆئینگی ئهمریكا” ٧ ههزار كهس له‌ كارمهندهكانی خۆی لهسهر كار دهركردووه‌.

به‌ پێی ڕاپۆرتی ههواڵنێریی “ئیلنای سهر به‌ ڕژیم، بهڕێوهبهری گشتی شیركهتی فڕۆكهوانی بۆئینگ ڕایگهیاندووه‌ كه‌ ڕێژهی كارمهندهكانی تا كۆتایی ساڵی ٢٠٢١ بۆ ١٣٠ ههزار كهس كهم دهكرێتهوه‌. ئهمه‌ لهكاتێكدایه‌ كه‌ ژمارهی كارمهندانی ئهم شیركهته‌ له‌ ئێستادا ١٦٠ ههزار كهسه‌. جێگهی ئاماژهیه، سێ مانگ لهمهوبهر شیركهتی بۆئینگ ڕایگهیاندبوو كه‌ ١٩ ههزار كهس له‌ كارمهندهكانی لهسهر كار دهركردووه‌.