ده‌ستبه‌سه‌ر كردنی سێ هاووڵاتی خه‌ڵكی ئۆستانی خوزستان

رۆژی ٢١ی رێبهندان،ئهحمهد ساعیدی، خهڵكی شاری حهمیدیهی سهر به‌ ئوستانی خوزستان، له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكانی ڕژیمهوه‌ دهستبهسهر و راگوێزی شوێنێكی نادیار كراههروهها، له‌ شاری شوشتر، دوو هاووڵاتی به‌ ناوهكانی “خالید كهعب” و “حوسهین فهرهجوڵڵا چهغهب، له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكانی ئهمشارهوه، دهستبهسهر و راگوێزی شوێنێكی نادیار كران.

به‌ پێی راپۆرتهكان، ئهم سێ هاووڵاتییهی خهڵكی ئۆستانی خوزستان، له‌ لایهن ئیتلاعاتی رژیمهوه‌ به‌ تۆمهتی ئهندام بوون له‌ گرووپیتهحریری ئهحواز، و دارشتنی پیلانی ترۆریستی، دهستبهسهر و راگوێزی شوێنێكی نادیار كراون.