ده‌ستبه‌سه‌ر كردن و ئه‌شكه‌نجه‌دانی هه‌شت كۆڵبه‌ر له‌ لایه‌ن هێزه‌كانی رژیم له‌ چاڵدوران

به‌ پێی راپۆرتهكان، له‌ ماوهی رۆژانی رابردوودا، ههشت كۆڵبهری خهڵكی شاری پیرانشار، له‌ لایهن هێزه‌ سنوورییهكانی ڕژیمهوه‌ دهستبهسهر و ئهشكهنجه‌ دراون و كهل و پهلهكانیان، لێ زهوت كراوه‌.

به‌ پێی ههواڵی گهیشتوو، ههشت كۆڵبهر به‌ ناوهكانی “رهسوڵ خالێدی، “مێهدی خالێدی،” قهسیم،جهلال، “محهممهد” و “بهشار” خهڵكی گوندی “سیگركان” و دوو كۆڵبهری دیكه‌ كه‌ ناسناویان ئاشكرا نهكراوه، له‌ لایهن هێزه‌ سنووریهكانی ڕژیمهوه، دهستبهسهر كراون و به‌ سهختی ئهشكهنجه‌ دراون و سووكایهتییان پێكراوه‌ و پاش وهرگرتنی بهرتیلی سێ میلیونی و زهوت كردنی بارهكانیان، ئازاد كراون.