راگوێزرانی دوو هاووڵاتی بۆ زیندان له‌ شاری نه‌غه‌ده‌

له‌ ماوهی رۆژانی رابردوودا، دوو هاووڵاتی به‌ ناوهكانی “عومهر خاكزاد” و “عهباس سدیقی، خهڵكی گوندی “شهلێم جاران” له‌ ناوچهی پیرانشار، بۆ تێپهركردنی ماوهی مهحكوومه‌‌كهیان راگوێزی گرتووخانهی “ئێران” له‌ شاری نهغهده‌ كران.

به‌ پێی راپۆرتهكان،عومهر خاكزاد” و “عهباس سدیقی، له‌ رێكهوتی ١٥ی بهفرانباری ئهمساڵ، له‌ لایهن دادگای ڕژیم له‌ شاری نهغهده، ههر یهكهو به‌ پێنج ساڵ زیندان سزا درابوونشایانی باسه، ئهم دوو هاووڵاتییه‌ به‌ تۆمهتی “هاوكاری لهگهڵ یهكێك له‌ حیزبه‌ نهیارهكانی ڕژیم” دهستبهسهر و بۆ لێپرسنهوه‌ راگوێزی گرتووخانهی ورمێ كرابوون.