راگوێزرانی ٧ هاووڵاتی بۆ زیندانی ورمێ

رۆژی شهممه‌ ٢٥ی رێبهندان، “فهرهاد مووساپوور” خهڵكی رهبهت، “حوسهین گهردشی” خهڵكی بۆكان، “شهپۆل خزری” خهڵكی مههاباد، “شوان پشتوار” خهڵكی نهقهده، “سۆران حوسهین زاده‌” و “سیروان نووری” و “عهزیمه‌ ناسری، خهڵكی بۆكان، به‌ دوای تهواو بوونی لێپرسینهوه، له‌ گرتووخانهی ئیتلاعاتی سپا، راگوێزی بهندیخانهی ناوهندی شاری ورمێ كران.

به‌ پێی راپۆرتهكان، “فهرهاد،” حوسهین” و “شوپۆل “، رۆژی شهممه‌ ٢٠ی بهفرانبار، له‌ لایهن هێزهكانی ئێدارهی ئیتلاعاتی سپا، به‌ تۆمهتی چالاكی مهزههبی دهستبهسهر كرابوونههروهها، “سۆران حۆسهین زاده‌” و سیروان نووری، و “عهزیمه‌ ناسری، به‌ دوای یهك مانگ دهستبهسهری و لێپرسینهوه، له‌ گرتووخانهی ئیتلاعاتی سپا، راگوێزی زیندانی ورمێ كران.