روودانی ته‌قینه‌وه‌یه‌كی به‌هێز له‌ گینه‌ی ئۆستوایی

رۆژی یهكشهممه‌ ١٧ی ڕهشهممه، به‌ هۆی روودانی چهند تهقینهوهیهكی به‌ هێز له‌ وڵاتی گینهی ئۆستوایی، لانیكهم ٢٠ كۆژرانی لێكهوتهوه‌.

به‌ وتهی سهرۆك كۆماری گینهی ئۆستوایی، هۆكاری روودانی ئهم رووداوه‌ بێ دیقهتی له‌ پاراستنی دینامیت له‌ بنكهیهكی سهربازی بووه‌. به‌ پێی راگهیهندراوی وهزارهتی دهرمانی ئهم وڵاته‌ ئهفریقییه، ئهم تهقینهوهویه‌ لانیكهم ٢٠ كۆژراو و ٤٢٠ برینداری لیكهوتووهتهوه‌ كه‌ نهخۆشخانهكان تهخت و ئیمكاناتی پێویستیان بۆ پێراگهیشتن به‌ بریندارهكان نییه‌.