روژی کومه له

ریپورتاژیک له ریوره سمی 26ی ریبه ندان روژی کومه له له شاری یوتبوری

 

ریوره سمی 26ی ریبه ندان روژی کومه له له شاری روتیردام-هوله ند

 

مه راسمی 26ی ریبه ندان روژی کومه له له مقه ری ناوه ندی”زرگویز”

 

ریپورتاژیک له ریوره سمی روژی کومه له له ولاتی دانمارک