قوربانی بوونی چوار كرێكار به‌ ڕووداوی شوێنی كار

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، له‌ ئهنجامی چوار ڕووداوی جیاجیا له‌ شارهكانی سهردهشت، ڕوانسهر، قهزوێن و مهشههد، سێ كرێكار به‌ هۆی نهبوونی ئیمهنی شوێنی كار گیانیان لهدهستدا و كرێكاریش به‌ سهختی برینداربووه‌.

له‌ یهكهم ڕووداودا، كرێكارێكی لاوی خهڵكی شاری سهردهشت به‌ ناوی “ئهشكان قادری” لهكاتی كار له‌ تهعمیرگایهك، تووشی بهرق گرتوویی بوو و بههۆیهوه‌ گیانی لهدهستداله‌ دووههم ڕووداودا، كرێكارێكی تازهلاو به‌ ناوی “یاسر سهعیدی” دانیشتووی گوندی حهسهن ئاوای شاری روانسهر، بههۆی وهرگهڕانی تراكتۆرهكهی گیانی لهدهستداله‌ سێههم ڕووداودا، جوتیارێك لهكاتی كار به‌ تراكتۆر له‌ گوندی “شازهندی قهزوێن، تووشی ڕووداو هات و گیانی لهدهستداله‌ چوارهم ڕووداودا، كرێكارێكی چاڵ ههڵكهن لهكاتی كار له‌ یهكێك له‌ پڕۆژهكانی قهتاری شاری مهشههد، بههۆی بهربوونهوه‌ بۆ ناو چاڵهكه‌ بهسهختی برینداربوو.