كه‌مكردنه‌وه‌ی ٣٦ هه‌زار كارمه‌ندی شیركه‌تی فڕۆكه‌وانی یونایه‌تێد ئه‌یرلاین

شیركهتی فڕۆكهوانی یونایهتێد ئهیرلاین ڕۆژی چوارشهممه‌ ڕایگهیاند كه‌ بهنیازه‌ ٣٦ ههزار كهس له‌ كارمهندانی خۆی كهم كاتهوه‌.

ئهم شیركهته‌ ڕایگهیاندووه‌ كه ‌بههۆی بڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆنا و كهمبوونهوهی گهشتی ئاسمانی له‌ ویلایهته‌ یهكگرتووهكانی ئهمریكا، ئهم بڕیارهی دهركردووه‌. شایانی باسه، بهدوای بڵاوبوونهوهی ئهم ههواڵه، ئهرزشی سههامی “یونایهتێد ئهیرلاین” ٣ و ٣ دههۆمی لهسهد دابهزیوه‌.