كوشتنی مێهرداد تالێشی له‌ ژێر ئه‌شكه‌نجه‌دا

له‌ جهرهیانی شهپۆلی دهستبهسهر كردنی لاوان و چالاكانی مهدهنی له‌ شارهكانی كوردستان له‌ لایهن ئیدارهی ئیتلاعات و سپای پاسداران، “مێهرداد تالێشی، لاوی ٢١ ساڵ تهمهنی خهڵكی شاری دیواندهره، له‌ ژێر ئهشكهنجهی هێزه‌ ئهمنییهكانی ڕژیم له‌ تاران كوژرابه‌ پێی ڕاپۆرتی ڕێكخراوی مافی مرۆڤی ههنگاو، مێهرداد تالێشی، ڕۆژی ١٣ی مانگی ڕێبهندان، له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكان له‌ مێترۆی بازاری تاران به‌ تۆمهتی بێبنهمای ” ههڵگرتنی ماددهی هۆشبهر، لهگهڵ كهسێكی دیكه‌ دهستبهسهر كراون و ڕهوانهی ئاگاهیی شاپوور كراونسهرچاوهیهكی نزیك به‌ بنهماڵهی تالێشی ڕایگهیاندووه‌ كه‌: “دوو ڕۆژ پاش دهستبهسهر كردنی ناوبراو، كاتژمێر ٨ و ٣٠ دهقیقهی شهوی چوارشهممه‌ ١٥ی مانگی ڕێبهندان، له‌ نهخۆشخانهی بههارلوهوه‌ پهیوهندی تهلهفونی بۆ خۆسرۆو تالێشی باوكی مێهرداد، كراوه‌ و پێی وتراوه‌ كه‌ كوڕهكهی لهوێیه‌ و پاش ئهوهیكه‌ سهردانی نهخۆشخانهكهی كردووه، لهگهڵ تهرمی ڕۆڵهكهی بهرهوڕوو بووهتهوه‌ و خۆی له‌ تهحویلی تهرمهكهی بورادووه‌.  بهرپرسانی نهخۆشخانه‌ له‌ وڵام به‌ پرسیاری باوكی مێهرداد كه‌ كوڕهكهی چۆن كوژراوه، پێیان وتووه‌ كه‌ لهمبارهوه‌ هیچ زانیارییهكیان نییه‌ و تهرمهكهیان له‌ ئیدارهی ئاگاهی تهحویل وهرگرتووه‌”. ئهو ئیدیعایه‌ له‌ حاڵێك دایه‌ كه‌ ئاسهواری لێدان و توندوتیژیی فیزیكی، به‌ سهر و گهردنی مێهردادهوه‌ به‌ ئاشكرا دیار بووه‌. به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، تهرمی مێهرداد تالێشی، پاش پشكنینی جهسته، تهحویلی بنهماڵهكهی دراوهته و ڕۆژی یهكشهممه‌ ١٩ی ڕێبهندان، له‌ شاری سنه‌ و له‌ كهش و ههوایهكی ئهمنییهتیدا، ناشتراوه‌. ڕۆژی دووشهممه‌ ڕێوڕهسمی هاودهردیی خهڵك لهگهڵ بنهماڵهی مێهرداد له‌ دیواندهره، لهژێر چاوهدێری و كۆنتڕۆڵی هێزه‌ ئهمنییهكاندا بهڕێوهچووه‌.

قهتڵی مێهرداد تالێشی له‌ ژێر ئهشكهنجهدا، له‌ حاڵێك دا ئهنجام دراوه‌ كه‌ تهنیا له‌ ماوهی مانگی بهفرانباری ڕابردوودا، ٣٣ كهس له‌ بهندكراوانی سیاسی و مهحكووم كراوانی دادگا ئاساییهكان، ئێعدام كراونبێگومان، قهتڵی بهنهێنیی مێهرداد تالێشی له‌ لایهن خوێنڕێژانی ڕژیمی ئیسلامییهوه، له‌ درێژهی شهپۆلی دهستبهسهر كردنی هاووڵاتییان له‌ كوردستان، بهشێكی جیانهكراوه‌‌ له‌ سیاسهتی گشتیی توندتر كردنهوهی كهش و ههوای سهركوت بهئامانجی بهرهنگاربوونهوه‌ لهگهڵ ڕهوتی ڕوو له‌ گهشهی بزووتنهوه‌ ناڕهزایهتییهكان له‌ سهرتاسهری ئێرانكۆماری ئیسلامی ههر له‌ ئێستاوه‌ خۆی بۆ قۆناغی پاش كۆرۆنا ئاماده‌ دهكاتڕژیم له‌ لایهكهوه، له‌ ڕێگهی دهستبهسهر كردن و زیندانی كردنی ڕێبهران و ڕێكخهرانی مانگرتنه‌ كرێكارییهكان و سهركوتگهری دژبه‌ ناڕهزایهتیی خهڵك و له‌ لایهكی دیكهوه‌ له‌ ڕێگهی دهركردنی حوكمی قورسی زیندان لهدژی دهستبهسهركراوانی ئاخێزی خهزهڵوهر و ژنانی ئازاده‌ و خوێندكارانی بهشداربووی ناڕهزایهتییهكانی سهرشهقام و ههروهها له‌ ڕێگهی دهركردنی حوكمی ئێعدام دژبه‌ بهندكراوانی سیاسی، بهنیازه‌ خهڵكی ناڕازی و وهگیان هاتووی ئێران چاوترسێن بكاتڕژیم بهتهمایه‌ بهم كردهوانهی، بهر به‌ گهشهی ههمووجۆره‌ جووڵانهوهیهكی خهباتكارانه‌ له‌ سهرتاسهری ئێران و بهتایبهت كوردستان، كه‌ بهردهوام سهنگهرێكی گرینگی پاراستنی دهستكهوتی خهباتكارانهی خهڵك و بزووتنهوه‌ پێشڕهوه‌ كۆمهڵایهتیهكانی ئێران بووه، بگرێت.

ڕژیمی كۆماری ئیسلامی، له‌ حاڵێكدا كه‌ له‌ یهكێك له‌ قووڵترین قهیرانه‌ ئابووری، سیاسی و ئیدێئۆلۆژیكهكانی ههموو تهمهنی خۆیدا دهست و پێ لێدهدات، له‌ باروودۆخێكدا كه‌ له‌ ژێر گوشاری مانگرتن و ناڕهزایهتیی بێوهستانی كرێكاری و بزووتنهوه‌ ناڕهزایهتییهكان، ئۆتۆریتهی لهبهرچاوی خهڵك داتهكاوه، له‌ باروودۆخێكدا كه‌ دهزگای ڕووحانییهت و ئیدێئۆلۆژیكهكهی، له‌ مهشرووعییهت بهخشین بهم باروودۆخه،‌ به‌ بنبهست گهیشتوون، شمشیری له‌ ڕووهوه‌ بهستووه‌. ئهم ڕژیمه، بهنیازه‌ لهوپهڕی داماوی و بێتواناییی خۆیدا، له‌ ڕێگهی توند كردنهوهی كهش و ههوای ئهمنییهتی و ئێعدامی بهندكراوانی سیاسی، توانای ماشێنه‌ سهركوتهكهی بهڕووی ئهو خهڵكهدا بكێشێ كه‌ له‌ مهنگهنهی گشتگیر بوونی ویرووسی كۆرۆنا و بێكاری و ههژاری و بێ مافی سیاسی و كۆمهڵایهتیدا گرفتارنكوشتنی مێهرداد تالێشی لهژێر ئهشكهنجهدا و توند كردنهوهی كهش و ههوای سهركوت له‌ ئێران،  نهك نیشانهی توانا و هێزی كۆماری ئیسلامی، بهڵكوو ههوڵێكه‌ له‌ ڕووی لاوازی و داماوییهوه‌ له‌ جهرگهی قهیرانێكی ههمه‌ لایهنهدا كه‌ تێیدا گرفتاره‌. بێ گومان كۆماری ئیسلامی به‌ كوشتنی مێهرداد تالێشی له‌ ژێر ئهشكهنجه، نه‌ تهنیا تووڕهیی پنگ خواردووی خهڵكی خهباتكاری كوردستان ههڵدهچێنێ، بهڵكوو نهفرهتی گشت خهڵكی ئازادیخوازی ئێرانیش بهنهسیبی خۆی دهكا.

له‌ باروودۆخێكدا كه‌ ڕژیمی كۆماری ئیسلامی، مێهرداد تالێشی له  ژێر ئهشكهنجهدا دهكوژێ و جهستهی بێگیانی ڕهوانهی نهخۆشخانه‌ دهكات، له‌ حاڵێك دا كه‌ ئهم ڕژیمه‌ جهنایهتكاره، تهنانهت حازر نییه‌ سهبارهت به‌ هۆكاری دهستبهسهر كردن و چۆنییهتیی كوژرانی ناوبراو هیچ زانیارییهك بدات، لهم باروودۆخهدا دایك و باوك و بنهماڵه‌ و كهس و كاری مێهرداد، پێویستیان به‌ پشتیوانی و هاوپشتیی بێدهریغی خهڵكی ئازادیخواز ههیه‌. نابێ ڕێگهی بدرێ كه‌ كۆماری ئیسلامی، كوشتنی مێهرداد تالێشی له‌ ژێر ئهشكهنجهدا، بكاته‌ ئامرازێك بۆ توندتر كردنهوهی كهش و ههوای ئهمنییهتی و سهركوت له‌ كوردستاننابێ ڕێگه‌ بدرێت كه‌ كۆماری ئیسلامی فهزای ئهشكهنجه، زیندان و ئێعدام بۆ دهرهوهی زیندانهكان بگوازێتهوه‌. پێویسته‌ به‌ ناڕهزایهتیی یهكگرتووانه، بهم ڕژیمه‌ جهنایهتكاره‌ نیشان بدرێ كه‌ سهردهمی دهستبهسهر كردنی ملهوڕانه‌ و قهتڵی لهئهنقهستی دهوڵهتی كۆتایی هاتووه‌. چالاكانی بزووتنهوه‌ كۆمهڵایهتییهكان و مرۆڤه‌ خهباتكارهكان، كه‌ له‌ ماوهی ساڵانی ڕابردوودا له‌ جهرگهی پێشڕهویی خهبات له‌ بواره‌ جۆراوجۆرهكاندا، پێكهوه‌ پهیوهند دراون، پێویسته‌ له‌ ڕێگهی خستنه‌ گهڕی داهێنانی گونجاو لهگهڵ باروودۆخی ئێستا، ههستیاریی جهماوهری خهڵك دژبه‌ كوشتنی مێهرداد تالێشی و قهتڵی لهئهنقهستی دهوڵهتی ههڵخڕێنن و خواستی ئازادیی دهستبهسهركراوانی یهك مانگی ڕابردوو له‌ شارهكانی كوردستان و ئازادیی سهرجهم بهندكراوانی سیاسی، بكهنه‌‌ خواستێكی جهماوهری.