كوژرانی به‌رینی خۆپیشانده‌ران له‌ میانمار

ڕۆژی یهكشهممه‌ ١٠ی مانگی ڕهشهممه، له‌ درێژهی خۆپیشاندانهكانی له‌ میانمار، بههۆی هێرشی بهرینی هێزهكانی پۆلیس لانیكهم ١٨ خۆپیشاندهر گیانیان لهدهست دا.

ههزاران كهس له‌ نهیارانی دهوڵهتی كودتا، ههروهك ڕۆژانی ڕابردوو له‌ “یانگون” گهورهترین شاری میانمار و چهند شاری دیكهی ئهم وڵاته‌ دهستیان دایه‌ خۆپیشاندان و خوازیاری ئازادیی “ئانگ سان سوچی، ڕێبهری حیزبی “یهكگرتوویی نهتهوهیی بۆ دیمۆكراسی” بوونبه‌ پێی ڕاپۆرتهكان، له‌ جهرهیانی ئهم خۆپیشاندانانهدا پۆلیس به‌ گولـلهی جهنگی تهقهی له‌ خۆپیشاندهران كردووه‌. نووسینگهی ڕێكخراوی نهتهوه‌ یهكگرتووهكان له‌ میانمار ڕایگهیاند كه‌ ” ڕۆژی یهكشهممه‌ له‌ چهندین شاری ئهم وڵاته، پۆلیس و ئهرتهش هێرشیان كردووهته‌ سهر ناڕازیان و بههۆیهوه‌ لانیكهم ١٨ كهس كوژراون و ٣٠ كهسی دیكهش بریندار بوون.