كۆبوونه‌وه‌ی ئابدارانی كۆهگیلۆیه‌ و بوێر ئه‌حمه‌د

ڕۆژی دووشهممه‌ ٢٩ی بهفرانبار، كۆمهڵێك له‌ ئابدارانی شیركهتی ئاو و ئاوهڕۆی كۆهگیلۆیه‌ و بوێر ئهحمهد، له‌ بهرامبهر ساختمانی مهجلیسی شۆڕای ئیسلامی كۆبوونهوهی ناڕهزایهتیان بهڕێوهبرد.

ناڕازییان ڕایانگهیاندووه‌ ، ماوهی ٦ مانگه‌ حهقدهستیان وهرنهگرتووه‌ و حهقی بیمهكانیشیان پهرداخت نهكراوه‌. شایانی باسه، له‌ جهریانی ئهم كۆبوونهوهیهدا، یهكێك له‌ نوێنهرانی بوێرئهحمهد له‌ مجلیس، هاته‌ ناو جهمعی ناڕازییاندا و ئیدێعای كرد كه‌” له‌ مانگهكانی پێشوودا له‌ بواری حهللی كێشهی ئابداران لهگهڵ وهزیری نیرو قسهیان كردووه، بهڵام ههتا ئێستا وڵامێكی جێگای متمانهیان پێنهدراوهتهوه‌.